REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

        http://sklep.dekoracje-kuferek.pl/

OBOWIĄZUJE OD DNIA:06.02.2017r

 

 1.  Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu na stronie Internetowej

www.sklep.dekoracje-kuferek.pl

 

 1.  Sklep Internetowy www.sklep.dekoracje-kuferek.pl ,zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez firmę:DEKORACJE KUFEREK DETAL PRODUKCJA USŁUGA Renata Domachowska z siedzibą w

58-260 Bielawa Pl. Wolności 4

 NIP:8820001238  REGON: 890027923

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1210/90

Urząd Miejski w Bielawie

 

Raiffeisen Bank Polska S.A. : 08 2340 0009 9400 2300 0001 4113

REGULAMIN

 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient -  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.

 1. Sklep internetowy serwis internetowy dostępny pod adresem:

 http://sklep.dekoracje-kuferek.pl/  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

 1.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

7.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.)

8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego - http://sklep.dekoracje-kuferek.pl/

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.)

12. Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

14. Konto klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez klienta zamówień.

 

 

 

                                POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej : dekoracje.kuferek@wp.pl  lub pod numerem 504 227 381

2.Zamówień w sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły 13 lat mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów.

3.Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto ( zawierają podatek Vat ). Ceny  nie zawierają kosztów transportu.

 6. Zakup w sklepie internetowym http://sklep.dekoracje-kuferek.pl/ oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 7.Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

8. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu lub faktura Vat. O chęci otrzymania faktury Klient informuje podczas składania zamówienia.

9. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z artykułem

24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta

zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celu realizacji i obsługi zamówienia.

Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

                        ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja.

 

2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron sklepu.

3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

4.Właściciel sklepu Internetowego : http://sklep.dekoracje-kuferek.pl/ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne  z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.

c) dopuści się innych zachowań,  które zostaną uznane przez właściciela Sklepu Internetowego :  http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu: http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

5. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ,nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Sklepu Internetowego : http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

 1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi  w ramach Witryny usługami, Sklep  internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczenia i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych oraz dla, właściciela sklepu http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

e) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,

f) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę , przez 7 dni w tygodniu przez:       

a) Sklep Internetowy : http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

b) e-mail: dekoracje.jubiler@wp.pl , przy zamówieniu  proszę o podanie kodu produktu

d) kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10,00 do 16,00 pod numerem : 504 227 381      504 227 382

 

2..W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Internetową : http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

a) zalogować się na konto,

b) dokonać wyboru towaru z oferty sklepu,

c) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

d) zatwierdzić zamówienie przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku,

 

3.Zamówienia są realizowane  na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

4.Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania prawdziwości danych  podanych przez Klienta przy rejestracji, w szczególności adresu wysyłki. Zamówienia Klientów, którzy w trakcie rejestracji nie podali wszystkich wymaganych danych nie będą realizowane.

 

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku  - ZAMAWIAM

Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawiających produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów ( jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy

 

 

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, i podanie danych osobowych .

 

 

7. Wysłanie przez klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem sklepu  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,

o której mowa powyżej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku  polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

DOSTAWA  I PŁATNOŚĆ

 

 

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

a) zapłata w formie przedpłaty na konto: Dekoracje Kuferek Detal Produkcja Usługa Renata Domachowska 58-260 Bielawa Pl. Wolności 4  - Raiffeisen Bank Polska S.A. : 08 2340 0009 9400 2300 0001 4113

Przy wpłacie proszę  o podanie nr zamówienia

b) odbiór osobisty-  zapłata w punkcie sprzedaży : Dekoracje Kuferek Detal Produkcja Usługa Renata Domachowska 58-260 Bielawa Pl. Wolności 4 ,  telefon kontaktowy : 504 227 381 lub 504 227 382)

c)odbiór osobisty – zapłata w formie przedpłaty na  konto: Dekoracje Kuferek Detal Produkcja Usługa Renata Domachowska 58-260 Bielawa Pl. Wolności 4  - Raiffeisen Bank Polska S.A. : 08 2340 0009 9400 2300 0001 4113

d) za pobraniem

e) TRANSFERUJ.PL – szybkie płatności

2. Zamówienia będą realizowane do 4 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, chyba

że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

3.Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

4.Jeżeli zamawiany towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu, Sprzedający nie wysyła potwierdzenia zamówienia( potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) i nie dochodzi do zawarcia umowy. W takim przypadku sklep przedstawia klientowi informację w jakim terminie towar będzie dostępny wraz z indywidualną propozycją realizacji zamówienia, a klient ma pełną swobodę i może zaakceptować ofertę albo może jej nie przyjąć.

                                                                

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie  

Jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi

warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

6. Towar jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranie przez sklep.

 

 7. Cena wysyłki zależy od wybranej przez klienta formy płatności, rodzaju przesyłki i wagi oraz gabarytów przesyłki.

8. Zamówiony  towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej ,DPD i GLS

a koszt wysyłki pokrywa klient.

9. Na cenę przesyłki składa się opłata – kurier plus koszt opakowania oraz zabezpieczenie towaru.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30maja 2014r.Klient ( Konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru przez Konsumenta.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie:

Na adres:   Dekoracje Kuferek

               Detal Produkcja Usługa

                   Renata Domachowska

                     58- 260 Bielawa

                        Pl. Wolności 4

W formie elektronicznej:

             dekoracje.kuferek@wp.pl

 

3.Konsument zwróci Sprzedawcy zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4.Zwrotu towaru należy dokonać na adres sprzedawcy:

                   Dekoracje Kuferek

               Detal Produkcja Usługa

                   Renata Domachowska

                     58- 260 Bielawa

                      Pl. Wolności 4

 

5.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

6.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieś konsument:

7.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy zwrotu towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.W przypadku produktu będącego usługą, której wykonanie na wyraźne żądanie Konsumenta- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy ;    (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;   (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;   (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;   (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter , zostają nierozłączenie połączone z innymi rzeczami;   (7) w której przedmiotem świadczenia są  napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy  od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;    (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji ; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;   (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   (10) o dostarczenie dzienników ,periodyków, lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;   (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;  (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;   (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem  terminu  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przed Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

10.Niezależnie od powyższych uprawnień Klient może skorzystać z innych, zawartych w kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa ta dostępna jest na stronie  www.uokik.gov.pl.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartym z klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu  przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go od przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z Art. 558. § 1.    Kodeksu cywilnego odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi  za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

W przypadku usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną,  jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego  konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

2.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Umowy Sprzedaży.

3.Klient zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia oraz usunięcia.

4.Sprzedawca zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art.32 o ustawie danych osobowych.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

POZOSTAŁE

1.Prawa autorskie do publikowanych zdjęć należą do  firmy  : Dekoracje Kuferek Detal Produkcja Usługa Renata Domachowska pl.Wolności 4       58-260 Bielawa

Wykorzystywanie tych materiałów bez pisemnej zgody, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do postępowania karnego.

2.Kolory rzeczywiste mogą odbiegać od kolorów na zdjęciach, ze względu na różne ustawienia aparatu lub monitora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Regulamin dostępny jest dla wszystkich klientów w wersji elektronicznej na stronie: : http://sklep.dekoracje-kuferek.pl

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń  pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

3.Zakazuje się osobom korzystającym ze sklepu w tym (Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

4.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa ,przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

WZÓR FOLMURARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

                                                                                                            Miejscowość i data:

                                                                                                        Dekoracje Kuferek

                                                                                                    Detal Produkcja Usługa

                                                                                                       Renata Domachowska

                                                                                                             Pl. Wolności 4                                                                                                                        

                                                                                                             58-260 Bielawa  

                                                                                NIP:8820001238  REGON: 890027923

                                                                                                        http://sklep.dekoracje-kuferek.pl                                                              

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIEBIORSTWA

……………………………………………………………………………………………………..

DANE KUPUJĄCEGO

1.IMIĘ I NAZWISKO:    :………………………………………………………………...........................................................

2.ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………

3.TELEFON/E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………

4.NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………………………………………………...

5.NUMER KONTA: ……………………………………………………………………………………………………………

6.DANE WŁAŚCICIELA RACHUNKU: ……………………………………………………………………………………..

INFORMACJE O PRODUKCIE

1.NAZWA I KOD PRODUKTU: ……………………………………………………………………………………………….

2.DATA ZAKUPU: ………………………………………………………………………………………………………………

3.WARTOŚĆ ZAKUPIONEGO PRODUKTU WRAZ Z KOSZTEM DOSTAWY:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.FORMA ZAPŁATY:……………………………………………………………………………………………………………

5.DATA OTRZYMANIA PRODUKTU: ………………………………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE KUPUJACEGO

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM POWSZECHNIE PRAWEM ODSTĘPUJĘ OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ O DOKONANIE ZWROTU WPŁACONEJ PRZEZE MNIE NALEŻNOŚCI NA WSKAZANY POWYŻEJ NUMER KONTA BANKOWEGO

 

 

                PODPIS KUPUJĄCEGO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWROTY I REKLAMACJE

1.Klient może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić do Sklepu zamówione produkty bez podania przyczyny. W takim przypadku należy produkt odesłać do Sklepu w stan

3.Zwrot kwoty stanowiącej wartość zwracanych produktów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki na podane przez Klienta konto bankowe.

 

4.Wszystkie produkty znajduj

 

 

obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktów, powstałych w wyniku ich użytkowania.

5.Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową, wysyłając e-maila z treścią reklamacji na adres: zabawki.hany@gmail.com

6.Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

8.Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt.

9.Wszelkie przesyłki odesłane do Sklepu „Za pobraniem” będą zwracane do nadawcy.

- See more at: http://toysbielawa.pl/content/2-regulamin#sthash.6p2QOBG7.dpuf

 

 

 

.

zwrócić na poniższy adres: firma Dalprint sp. z o.o. sp. k., ul. Żabikowska 25, 62-052 Komorniki, NIP 777 322 92 11, REGON: 302311002.

 1.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2.  Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 3.  Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4.  W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem niewłaściwego montażu i użytkowania.
 7.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

o świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);

o świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

o świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

o świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

*.